رنگ ترافیکی زرد

رنگ ترافیکی زرد

رنگ ترافیکی زرد رنگ ترافیکی هر یک برای انتقال مفهومی خاص به مخاطب استفاده می شوند. این رنگ ها استفاده می شوند تا در روز و شب انعکاس مناسبی را در چشم بیننده که می توانند راننده و یا عابر ... ادامه مطلب