رنگ سرد ترافیکی

رنگ سرد ترافیکی

رنگ سرد ترافیکی رنگ ترافیکی اصلی ترین عامل در خط کشی جاده ها و ترسیم علائم و نماد های ترافیکی هستند. استفاده از رنگ های ترافیکی به ویژه رنگ های ترافیکی سرد در جاده ها تاثیر فوق العاده ای بر ... ادامه مطلب