علائم ترافیکی اهمیت

تجهیزات ترافیکی و علائم ترافیکی

علائم ترافیکی تجهیزات ترافیکی اساس کنترل رانندگی در جاده ها می باشد، یکی از مهم ترین علائم ترافیکی را می توان تابلو های رانندگی و چراغ راهنما دانست. با وجود علائم ترافیکی می توان از حادثه ها جلوگیری کرد. امروزه ... ادامه مطلب